शेती विषयक माहिती
 
1. जमीनीचे रेकॉर्ड.
2. 7/12 म्हणजे काय?
3. हक्क नोंदी.
4. पिक पहाणी.
5. वारसाच्या नोंदी.
6. खरेदीच्या नोंदी.
7. भूसंपादन.
8. पाईपलाईन / पाटाचे हक्क.
9. रस्त्यांचे हक्क.
10. जमीनीतील कुळ हक्क
11. मध्यस्थांमार्फत व्यवहार.
12. जमीनीची मोजणी.
13. हिश्श्याचे क्षेत्र.
14. च्‌कीच्या नोंदी व त्यांची दुरुस्ती.
15. बांधाचे वाद.
16. महसूली दाव्यातील कार्यपध्दती.
17. अपिले.
18. वहीवाटीचे वाद.
19. झाडतोड व शेतकर्‍यांचे हक्क.
20. पाणी परवाना.
 
 
 
Web site satbara.co.in. and all contents © Copyright 2011, All rights reserved.